آیین دادرسی کیفری جدید

کیفر خواست شفاهی در قانون جدید ا-د-ک

کیفر خواست شفاهی در قانون جدید ا-د-ک

کیفر خواست شفاهی در قانون جدید ا.د.ک ✅کیفر خواست شفاهی: ، یکی دیگر از نوآوری های ق.آ.د.ک. جدید.(ماده86) 1- طرح دعوی کیفری بدون کیفر خواست یا به عبارتی دیگر” کیفر خواست شفاهی” تاسیس جدیدی جهت کاهش اطاله دادرسی است. 2- کیفرخواست شفاهی، درموضوع جرایم درصلاحیت دادگاه کیفری 2 قابل اعمال است . 3- مقام قضایی […]