سفته

چگونه مبلغ سفته را مطالبه کنیم؟

چگونه مبلغ سفته را مطالبه کنیم؟

دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.

نحوه مطالبه و واخواست سفته های عندالمطالبه چیست؟

نحوه مطالبه و واخواست سفته های عندالمطالبه چیست؟

نحوه مطالبه و واخواست سفته های عندالمطالبه چیست؟ براساس نظر مشورتی دیوان عالی کشور، مطالبه‌ی وجه سفته در سفته های عندالمطالبه زمانی تحقق می یابد که متعهد از نیت متعهد برای مطالبه‌ی سفته مستحضر شود و این آگاهی زمانی محقق می گردد که طبق ملاک ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق اظهارنامه رسمی […]