قرار نهایی

قرارهای نهایی در دادسرا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

قرارهای نهایی در دادسرا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری یک حقوقدان گفت: قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود. علیرضا جعفرزاده  در […]