نوشتن بهتر است یا تایپ کردن

نوشتن روی کاغذ یا تایپ کردن؟ یکی از این دو گزینه شما را باهوش تر میکند

نوشتن روی کاغذ یا تایپ کردن؟ یکی از این دو گزینه شما را باهوش تر میکند احتمالا خودتون هم به این نتیجه رسیدید که : تایپ کردن سریع تر است نوشتن روی کاغذ کند تر خب، دقیقا به همین خاطره که نوشتن روی کاغذ باعث بهترین وسیله برای یادگیری است. اخیرا چند روانشانس به نام […]