نسخ صریح

حفره‎ای در قانون آیین دادرسی کیفری

حفره‎ای در قانون آیین دادرسی کیفری سید جعفر اسحاقی مطابق ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری جدید: «احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن، منوط به فراگيري مهارت­هاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضایی مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته […]